ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ > Գենետիկական ճարտարագիտության գործնական աշխատանքներ

Գենետիկական ճարտարագիտության գործնական աշխատանքներ

Նորա Ազարյան
Տ­վյալ մե­թո­դա­-ու­սու­ցո­ղա­կան ձեռ­նար­կում ներ­կա­յաց­ված են գե­նե­տի­կա­կան ճար­տա­րա­գի­տու­թյուն առար­կայի տե­սա­կան ծրագ­րին հա­մա­պա­տաս­խա­նեց­ված փոր­ձա­րա­րա­կան խն­դիր­ներ, որոնք կխ­թա­նեն ու­սա­նող­նե­րի կող­մից աշ­խա­տանք­նե­րի ինք­նու­րույն կա­տար­ման գործ­նա­կան հմ­տու­թյուն­նե­րի զար­գամ­ցու­մը: ԵՊՀ­-ի Կեն­սա­բա­նու­թյան ֆա­կուլ­տե­տի Գե­նե­տի­կայի և բջջա­բա­նու­թյան ամ­բիոնի մո­լե­կու­լային գե­նե­տի­կայի լա­բո­րա­տո­րիան ապա­հով­ված է առա­ջադր­ված փոր­ձե­րի հա­մար ան­հրա­ժեշտ բո­լոր սար­քե­րով և ռեակ­տիվ­նե­րով: Ներ­կա­յաց­ված փոր­ձա­րա­րա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը կա­րող են իրա­կա­նաց­վել նաև այլ բու­հե­րի հա­մա­պա­տաս­խան ամ­բիոն­նե­րում: Հայե­րեն լեզ­վով նման ձեռ­նարկ­նե­րի բա­ցա­կա­յու­թյու­նը թե­լադ­րեց տվյալ աշ­խա­տան­քի նա­խա­ձեռ­նու­մը: