ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ > Գծային հանրահաշիվ և կիրառություններ

Գծային հանրահաշիվ և կիրառություններ

Հակոբյան Գ.Հ. Պողոսյան Ա.Վ. Ղազարյան Գ.Գ.
Ձեռնարկն ընդգրկում է բուհերում դասավանդվող «Գծային հանրահաշիվ» առարկայի հիմնական նյութը: Նրանում տեղ են գտել բազմաթիվ լուծված օրինակներ (283 հատ), որոնք կդյուրացնեն առարկայի ուսուցումը: Ձեռնարկում զգալի ուշադրություն է դարձված մի շարք բնագավառների (ֆիզիկա, տնտեսագիտություն, կենսաինֆորմատիկա, վիճակագրություն, գաղտնագրություն և այլն) կիրառական խնդիրներին: Կարևորված է նաև MATHEMATICA ծրագրի կիրառմամբ լուծվող խնդիրները: Ձեռնարկը օգտակար է ինչպես ֆիզիկամաթեմատիկական ուղղությունների, այնպես էլ հանրահաշվական և համակարգչային մեթոդների կիրառող այլ մասնագիտությունների ուսանողներին, մագիստրանտներին, ասպիրանտներին, դասախոսներին և գիտական աշխատողներին: