Ֆինանսական վերլուծություն

Բայադյան Աշոտ
Ուսումնական ձեռնարկում ամբողջական տեսքով վերլուծվում և գնահատվում են ՀՀ-ում տնտեսավարող սուբյեկտների, այդ թվում արտադրական կազմակերպությունների ֆինանսա-տնտեսական դրությունը, լուսաբանվում են մեթոդաբանական հիմնահարցեր՝ կապված ֆինանսական հաշվետվությունների փոխկապվածության, հաշվապահական հաշվեկշռի և ֆինանսական արդյունքների վերլուծության, նյութական ակտիվների, ֆինանսական կայունության, գործարար ակտիվության և իրացվելիության, ինչպես նաև սնանկացման և ռիսկի գնահատման հետ: