ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ > Երիտասարդների սպառողական վարքի բնութագրիչները

Երիտասարդների սպառողական վարքի բնութագրիչները

Լիանա Սարգսյան, Սվետլանա Հարությունյան
Գրքում վերլուծված են հայ երիտասարդների արժեքային կողմնորոշումները, սպառողական դրդապատճառները և սպառողական վարքի բնութագրիչները՝ սպառման ներկայիս ակտիվ գործընթացների համատեքստում: Ներկայացված վերլուծությունը և ուսումնասիրության արդյունքները կհետաքրքրեն հոգեբաններին, տնտեսագետներին, մարքետոլոգներին, սոցիոլոգներին և երիտասարդության հիմնախնդիրների ուսումնասիրությամբ զբաղվող կառույցներին ու երիտասարդական ռազմավարություններ մշակողներին: