ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ > ԱՆԳԼԵՐԵՆ > Engish for hystory students (Անգլերենի դասագիրք պատմաբան ուսանողների համար)

Engish for hystory students (Անգլերենի դասագիրք պատմաբան ուսանողների համար)

Ս․Ռ․ Խասապետյան, Ա․Հ․Գրիգորյան
Դասագիրքը բաղկացած է հիմնական և լրացուցիչ մասերից ու բառարանից։ Հիմնական մասն ընդգրկում է մասնագիտական տեքստեր և բազմաբնույթ վարժություններ պարունակող 26 դաս։ Երկրորդ մասում զետեղված լրացուցիչ մասնագիտական տեսքտերը նախատեսված են ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի համար։ Դասագրքի վերջում տրվում է հիմնական մասի բառապաշարն ընդգրկող բառարան։