Էկոնոմետրիկայի հիմունքները

Վարդանյան Գ. Վ.
Աշխատանքում ներկայացված են էկոնոմետրիկայի հիմնական բաժինները, տնտեսա-մաթեմատիկական վերլուծության ցուցանիշները, դրանց հաշվարկման մեթոդները և եղանակները: Տրված են նաև տեքստային խնդիրներ` լուծումներով: Ձեռնարկը նախատեսված է տնտեսագիտական մասնագիտությամբ ուսանողների, ասպիրանտների համար: Այն կարող է օգտակար լինել գիտական և գործնական աշխատանքով զբաղվողների համար: