Ձեռնարկատիրությունը սերվիսում

Տիգրան Դավթյան
Հրատարակության է երաշխավորել ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը Ուսումնամեթոդական ուղեցույցում ներկայացված են «Ձեռնարկատիրությունը սերվիսում» դասընթացի բովանդակությունն ու կառուցվածքը, դասընթացի շրջանակներում կիրառվող մեթոդաբանությունն ու գործնական պարապմունքների կազմակերպման մոտեցումները՝ առաջադրանքների համապատասխան օրինակներով: Ուսումնամեթոդական ուղեցույցը կարող է օգտակար լինել «Ձեռնարկատիրությունը սերվիսում» դասընթացի դասավանդմամբ զբաղվող դասախոսների համար՝ դասընթացի ծրագրի կազմման և գործնական պարապմունքների կազմակերպման նպատակով, ինչպես նաև՝ դասընթացն ուսումնասիրող ուսանողների համար: