Դիտարկումներ գրականության ճանապարհին

Վազգեն Գաբրիելյան
Ժողովածուն ներառում է հեղինակի՝ գլխավորապես վերջին հինգ տարիներին գրված և մամուլում հրատարակված գրականագիտական դիտարկումները: Հետաքրքրությունների շրջանակը հայ նոր ու նորագույն շրջանի հայաստանյան ու սփյուռքյան գրականությունն է: