Դանիել Վարուժանը և «Գրական հեթանոսությունը»

Խաչատուր Վարդանյան
Աշխատությունում համառոտակի բնութագրվում են մեծ բանաստեղծի կյանքի ու ստեղծագործության ուղին և նրա դերը 20-րդ դարի դարասկզբի արևմտահայ գրականության մեջ․ նոր մոտեցմամբ է գնահատվում Վարուժանի «գրականական հեթանոսությունը» և քննարկվում նրա առնչությունները հեթանոս շարժման հետ։ Նախատեսվում է գրականագետների, ինճպես նաև բանասիրական ֆակուլտետների ուսանողության համար։ Կարող է օգտակար լինել նաև հայ հոգևոր մշակույթի պատմությամբ հետաքրքրվող ընթերցողների լայն շրջանակի։