ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ > ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ > Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսության տեսության և գործնական աշխատանքների ուսումնական ձեռնարկ

Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսության տեսության և գործնական աշխատանքների ուսումնական ձեռնարկ

Բադիկյան Խ. Գ.
Բուհական ձեռնարկում շարահյուսության տեսության տեսական հարցերի հետ առաջին անգամ տրվում են նաև գործնական աշխատանքներ. յուրաքանչյուր թեմայից ու ենթաթեմայից հետո տրվում են ամփոփիչ հարցեր ու առաջադրանքներ և հանձնարարվում են վարժություններ: