Աշոտ Գ Ողորմած: Թագավոր հայոց

Արման Եղիազարյան
Մենագրության մեջ լուսաբանված է հայոց թագավոր Աշոտ Գ Ողորմած Բագ- րատունու գահակալության շրջանի (953-978 թթ.) ամբողջական պատմությունը: Վեր են հանված դարաշրջանի կարևորագույն հիմնահարցերը, ներկայացված են հայոց թագավորության վերելքը 950-960-ական թթ., այնուհետև Բյուզանդիայի ծավալապաշտական քաղաքականության ու տեղական իշխանների անջատողա- կան ձգտումների հետևանքով սկիզբ առած անկման գործընթացը: Հասցեագրված է հայագետներին և կովկասագետներին, ինչպես նաև միջնա- դարով հետաքրքրվող ընթերցողներին: