ԱՐԻՍՏԱԿԵՍ ԼԱՍՏԻՎԵՐՑԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

խմբ.՝ Ա. Աբրահամյան