ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ > ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ > Արևելահայերենի քերականագիտության պատմություն

Արևելահայերենի քերականագիտության պատմություն

Ս. Գյուլբուդաղյան
Աշխատությունը ներկայացնում է գրական արևելահայերենի ուսումնասիրությունների քննական համառոտ պատմությունը` սկսած արևելահայ աշխարհաբարի գիտական քերականությունն սկզբնավորող Ստ. Պալասանյանից մինչև մեր օրերը: Քննված են արդի հայերենի հնչյունաբանության, բառագիտության, ձևաբանության, շարահյուսության և ոճաբանության վերաբերյալ բոլոր մենագրությունները, առանձին ծավալուն հոդվածները: Նկարագրված են բուհական ու դպրոցական դասագրքերը, մեթոդական աշխատանքները, նյութին առնչվող բառարանները: Հեղինակն աշխատել է ուսումնասիրությունները քննել ժամանակակից հայերենագիտության մակարդակով: Նախատեսված է հայերենի քերականության հարցերով զբաղվող մասնագետների և բանասիրության ֆակուլտետի ուսանողների համար: Կարող է օգտակար լինել իբրև ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ: