ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ > ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ > Արդի հայերենի բառապաշարը: Զարգացման միտումներ: Հիմնախնդիրներ

Արդի հայերենի բառապաշարը: Զարգացման միտումներ: Հիմնախնդիրներ

Յուրի Ավետիսյան, Լեոնիդ Թելյան, Լիանա Սարգսյան
Գիրքն ամփոփում է «Արդի հայերենի բառապաշարի զարգացման և կանոնարկման հիմնախնդիրներ» գի- տական թեմայի ծրագրի շրջանակներում կատարված հետազոտական աշխատանքի հիմնական արդյունք- ները: Նախատեսված է մասնագետների և բոլոր նրանց հա- մար, ովքեր հետաքրքրվում են արդի հայերենի բա- ռային կազմի զարգացման ու կանոնարկման խնդիր- ներով: