Արաբական երկրների նոր և նորագույն պատմություն

Ռուբեն Կարապետյան
Հաստատված է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից որպես բուհական դասագիրք: Դասագիրքն ընդգրկում է արաբական երկրների նոր և նորագույն պատմության հիմնական իրադարձություններն ու զարգացումները: Քննութ- յան են ենթարկված արաբական կարևոր երկրների անցյալի և ներկայի ա- ռանցքային խնդիրները: Ներկայացված են այդ երկրների պատմական զար- գացման ընդհանուր օրինաչափությունները, հիմնական փուլերն ու առանձ- նահատկությունները: Նախատեսված է «Արևելագիտություն», «Պատմություն» և «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություններով սովորող ուսանողների ու արաբական աշխարհի պատմությամբ հետաքրքրված ընթերցողների համար: