Անշարժ գույքի էկոնոմիկա և կառավարում

ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Ս.