ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ > Անշարժ գույքի շուկայի վերլուծությունը և կանխատեսումը SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ

Անշարժ գույքի շուկայի վերլուծությունը և կանխատեսումը SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ

Աշխեն Հովսեփյան
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկում ներկայացված է «Անշարժ գույքի վերլուծություն և կառավարում» դասընթացի գործնական պարապմունքնե- րի ժամանակ SPSS ծրագրային փաթեթի օգնությամբ վիճակագրական վեր- լուծությունների արդիական մոտեցումնեը, որոնք կարելի է կիրառել նաև մի շարք ոլորտների հետազոտությունների ժամանակ: SPSS փաթեթի կիրառու- մը անշարժ գույքի շուկայի խնդիրների վերլուծության ժամանակ հնարավո- րություն կտա համապատասխան ոլորտի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմին և ուսանողներին իրականացնելու մասնագիտական հետա- զոտություններ և լուծելու բազմաթիվ խնդիրներ: