ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՔԻՄԻԱ > Անօրգանական քիմիա. Հատոր 2. գիրք 1: Անցումային տարրերի քիմիան

Անօրգանական քիմիա. Հատոր 2. գիրք 1: Անցումային տարրերի քիմիան

Ռոբերտ Ադամյան
Հրատարակության է երաշխավորել ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը: «Անօրգանական քիմիա» դասագրքի 2-րդ հատորի 1-ին գիրքը համապատասխանում է Երևանի պետական համալսարանի «Անօրգանական քիմիա» առարկայի պետական ծրագրին: Այն ընդգրկում է 11-րդ, 12-րդ, 3-րդ և 4-րդ խմբերի d տարրերի ու դրանց միացությունների քիմիան՝ տրամաբանական հերթականությամբ, շարադրված ըստ պարբերական համակարգի երկար տար- բերակի: Դասագիրքն ինչ-որ առումով «Անօրգանական քիմիայի» հանրագիտարան է՝ նախատեսված «Քիմիա», «Սննդի քիմիա», «Դեղագիտական քիմիա» մասնագիտությունների, Կենսաբանության, Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետների ուսանողների համար: Այն օգտակար կլի- նի նաև այլ բուհերի ուսանողներին, քիմիկոս գիտաշխատողներին, մագիստրոսներին, ասպիրանտ- ներին, հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչներին և առհասարակ քիմիայով հետաքրքրվողներին: