Անգլերեն լեզվի ուսումնական ձեռնարկ

Խմբագիր` Ն. Սարգսյան
Ձեռնարկը նախատեսված է տեխնոլոգիական մասնագիտությունների ուսանողների համար: Ձեռնարկում տեղ գտած նյութի յուրացումը հնարավորություն կընձեռի զարգացնել ուսանողների ընթերցելու, տեքստեր թարգմանելու, բանավոր վերարտադրելու, հաղորդակցվելու հմտությունները: