ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > Ցանկ > ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում

ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում

Գրիգոր Բալասանյան
«ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում» (1204/M14) դասընթացի ծրագիրը մշակվել է Երևանի պետա­կան համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆա­կուլ­տետի ուսումնամեթոդական խորհրդի և միջազգային հա­րա­բերությունների և դիվանագիտության ամբիոնի կողմից ներ­կա­յացված կրթական ծրագրերի պահանջներին համա­պա­տաս­խան: Այն նախատեսված է ,Տարածաշրջանային քաղա­քա­­կանությունե մագիստրոսական ծրագրում ընդգրկված ուսա­նողների և տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի կողմից իրակա­նաց­վող քաղաքականությամբ հետաքրքրվողների համար: