Ագրեսիվ վարքի հոգեբանություն

Ստեփանյան Լուսինե
«Ագրեսիվ վարքի հոգեբանություն» մեթոդական ուղեցույցում նկարագրված են ագրեսիվ վարքի ձևավորման և զարգացման ընդհանուր հոգեբանական մեխանիզմների և օրինաչափությունների մասին ժամանակակից պատկերացումները ու տեսությունները, ինչպես նաև ագրեսիայի կառուցվածքն ու ձևերը, նրա դրսևորումները, ագրեսիվ վարքի ախտորոշման և շտկման մեթոդաբանությունները, մեթոդներն ու մեթոդիկաները: