Ժամանակակից հայոց լեզու. Հատոր 2

Ս. Գ. Աբրահամյան, Ն. Ա. Պառնասյան, Հ. Ա. Օհանյան