ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > Ցանկ > ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2017 թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2017 թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու

Գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան
Ժողովածուն ընդգրկում է 2017 թ. դեկտեմբերի 9-10-ի նստաշրջանի զեկուցումները, որոնք վերաբերում են իրավունքի տարբեր ճյուղերի հիմնախնդիրներին: Կարող է օգտակար լինել ուսանողներին, մագիստրոսներին, ասպիրանտներին և իրավագիտության հարցերով հետաքրքրվողներին: