ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանը դարձյալ համալրվեց մասնագիտական նոր գրքերով

ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանը դարձյալ համալրվեց մասնագիտական նոր գրքերով

 

2022թ. սեպտեմբերի 20-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գրադարանը հերթական անգամ համալրվեց մասնագիտական գրականությամբ:

Ստորև ներկայացնում ենք ձեռք բերված գրքերի ցանկը, որոնք հիմնականում վերաբերում են մասնագիտական հետևյալ ոլորտներին՝ օտար լեզու և գրականություն (ֆրանսերեն, անգլերեն, ռուսերեն),  հայոց լեզու և գրականություն, տուրիզմ, պատմություն, արվեստի պատմություն.

1. Ջուլհակյան Մ. և ուրիշներ, Ֆրանսերենի դասագիրք, Երևան, 2013, 306 էջ (10 օրինակ):

2. Պոտոսյան Ա․ Հ․, ՀՀ տնտեսական և սոցալական աշխարհագրություն, Երևան, 2022, 546 էջ (10 օրինակ):

3. Русская орфография в упражнениях, А. В. Акопян, Д. Ю. Газарова, С. А. Мкртычян-Лалаян, Отв. ред. П. Б. Балаян, Фак. русской филологии, Ереван, Изд-во ЕГУ, 2013, 272 с. (5 օրինակ):

4. Նորագույն պատմություն, խմբ՝ Գալկին Ի․ և ուրիշներ, Երևան, 1983, 664 էջ:

5. Եվրիպիդես, Ողբերգություններ, Երևան, 2021, 480 էջ:

6. Աղաբաբյան Ա., Ռեզիդենտը, Երևան, 2021, 472 էջ:

7. Մովսիսյան Արտակ, Հայաստանի նախապաշտոցյան գրավոր մշակույթի պատմություն, Երևան, 448 էջ:

8. Քոլլինգվուդ Ռ․, Արվեստի հիմունքներ, Երևան, 2007, 423 էջ:

10. Սարուխանյան Ն․, Հայ պատմագիտությունը 19-րդ դարում և 20-րդ դարասկզբին, Երևան, 2013, 544 էջ:

11. Նազարյան Ն․, Մայրենին բոլորի համար, Երևան, 2007, 384 էջ:

12. Ղևոնդ Ալիշան, Հայոց հին հավատք կամ հեթանոսական կրոնները, Երևան, 2021, 312 էջ:

13. Սարգսյան Դ․, Հոգեբանության պատմություն, Երևան, 2022, 272 էջ:

14. Ավետիսյան Յու և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Երևան, 2019, 288 էջ:

15. Մխիթարյան Լ․, Մարաշի ասեղնագործության գաղտնիքները, Երևան, 2020, 200 էջ:

16. Քյուրքչյան Ա․, Խաչերեան Հ․, Հայկական զարդատառ, Երևան, 2012, 192 էջ: