ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԵՊՀ ԻՄ-Ի ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՐՈՒՄԸ

ԵՊՀ ԻՄ-Ի ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՐՈՒՄԸ

2017-2018 ուստարվա II կիսամյակում «ԵՊՀ» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գրադարանը հերթական անգամ համալրվեց մասնագիտական նոր գրքերով:

Ստորև ներկայացնում ենք ձեռք բերված գրականության ցանկը՝ ըստ մասնագիտությունների.

Քարտեզներ

 1. Աշխարհի վարչաքաղաքական քարտեզ Մ 1:35000000, Կոլլաժ, 2004։
 2. Зарубежная Европа. Политическая карта/Великобритания. Экономическая карта, Дрофа, 2006։

Տնտեսագիտության տեսություն և զբոսաշրջություն

 1. Խաչատրյան Ն., Ճուղուրյան Ա., Հանրամատչելի Տնտեսագիտություն. Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, Երևան, Էդիթ Պրինտ հրատ․, 2017։
 2. Մկրտչյան Շ., Բաղրյան Յու․, Կառավարման հիմունքներ. Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2011։
 3. Պողոսյան Ս., Համահայական շուկայի՝ համազգային տնտեսական ցանցային կազմավորման հայեցակարգ, Երևան,
  Լուսակն հրատ․, 2017։
 4. Սարգսյան Կ., Ռիսկերի կառավարում, Երևան, Նաիրի հրատ․, 2016:
 5. Հովակիմյան Ի., Ծառայությունների մարքեթինգային հաղորդակցություն, Երևան, Գիտություն, 2016։
 6. Հովակիմյան Ի., Գովազդ և մարչեդայզինգ, Երևան, Գիտություն, 2017։
 7. Ասատրյան Բ., Բանկային գործ, Երևան, Գիր գրոց հրատ․, 2013:
 8. Սարգսյան Կ., Մարքեթինգի կառավարում, Երևան, Լիմուշ հրատ․, 2017:
 9. Տուրյան Կ., Ֆինանսական մենեջմենթի հիմունքներ, Երևան, 2015։
 10. Սուվարյան Յու․, Պետական և մունիցիպալ կառավարում, Երևան, Լիմուշ հրատ․, 2017։
 11. Մանասյան Մ., Սայադյան Հ., Հայաստանի աշխարհագրություն: Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Տիգրան Մեծ հրատ․,
  2016։
 12. Орлова И., Экономико-математические методы и модели. Компьютерное моделирование, Москва, 2012:
 13. Асалиев А.М., Вукович Г.Г., Сланченко Л.И., Экономика труда: Учебное пособие. Инфра, 2015:
 14. Камаев В.Д., Основы экономики, Владос, 2002:
 15. Купцов М.М, Финансы, денежное обращение и кредит: Учебное пособие 2-e изд., Инфра, 2015:
 16. Богданова Е.И., Менеджмент в туризме: Учебник. Под ред. Богданова Е.И., Инфра, 2015:
 17. Жигула Л.Д., Основы экологического туризма.Учебно-методический комплекс, Проспект, 2017:
 18. Думной Н.Н., Николаевой И.П., Современная экономическая наука, ЮНИТИ, 2012:
 19. Моделирование экономических процессов: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп., Под ред. Грачевой М.В., Че, ЮНИТИ, 2015:


Պատմություն
Արվեստ

 1. Սաֆարյան Գ., Դրվագներ հայ իրավական մտքի պատմության, Երևան, Օրենք և իրականություն, 2006։
 2. 2. Դանիելյան է., Մելքոնյան Ա., Հայոց պատմություն: Հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը, Երևան, Զանգակ-97, 2008։
 3. 3. Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների նոր դարերի պատմություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ․, 1973։
 4. Նիկիտենկո Ն., Արքայակերտից մինչև Կիև. Աննա Ծիրանածինը: Իմաստուն, թե Անիծյալ, Երևան, 2016։
 5. Հակոբյան Ա., Միակուսակցական վարչակարգի ձևավորումը Խորհրդային Հայաստանում, Երևան, 2016։
 6. 6. Սարուխանյան Ն., Խորհրդահայ պատմագիտությունը 1920-1930-ական թվականներին, Երևան, Գիտություն հրատ․, 2016։
 7. Պատմության հարցեր 2 (Տարեգիրք) Problems of history (Annual), Խմբ. Ա. Ստեփանյանի, Երևան, Զանգակ-97, 2013։
 8. Վրացյան Ս., Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, Հայաստան հրատ․, 1993։
 9. Հովհաննիսյան Հ., Փաստարկում և հռետորություն, Երևան, 2015։
 10. Սարգսյան Վ., Համաշխարհային աշխարհաքաղաքականություն. 12 հայացք, Երևան, 2017։
 11. Հակոբ Հովնաթանյան 1806-1881, Երևան, էրեբունի հրատ․, 1989։
 12. Հակոբյան Ա., ՀԽՍՀ 1921թ. ներքաղաքական հիմնահարցերը հայ պատմագրության մեջ, Երևան, 2014:
 13. Հայկական տարազ հնագույն ժամանականերից մինչև մեր օրերը, Երևան, ԳԱԱ հրատ․, 1967։
 14. Кузищин В․, История древней Греции, Бысшая школа, 2005:
 15. Бондарчук В.С., История стран Европы и Америки в Новое время. В 2 ч. Ч.1, Академия, 2012:
 16. Бондарчук В.С., История стран Европы и Америки в Новое время. В 2 ч. Ч.2, Академия, 2012:
 17. Мечников Л., Цивилизация и великие исторические реки, Айрис пресс, 2013:
 18. Казиев С.Ш., История России в таблицах и схемах, Лист, 2004:
 19. Гаджиев К.С., Политология: учебник, Инфра, 2015:
 20. Демография. Учебное пособие для ВУЗов, 2008:

Հոգեբանություն և մանկավարժություն

 1. Նալչաջյան Ա., Հոգեբանության հիմունքներ. Գիրք 1, Երևան, Բուկինիստ, 2016։
 2. Նալչաջյան Ա., Հոգեբանության հիմունքներ. Գիրք 2, Երևան, Բուկինիստ, 2016։
 3. Տոնոյան Ա․, Երաժշտական բացատրական բառարան, Երևան, Խորհրդային գրող, 1989։
 4. Անդրեասյան Զ., Շախմատ 1. խնդիրների աշխարհում, Երևան, Զանգակ-97, 2013։
 5. Թանգյան է., Շախմատի աշխարհում, Երևան, 2011։
 6. Ивлев Ю, Логика.Уч.-4-е изд, Проспект, 2015

Հայոց լեզու և գրականություն
օտար լեզուներ

 1. Վարդգես Պետրոսյան, Ապրած և չապրած տարիներ, Երևան, 2017:
 2. Օսկար Ուայլդ, Դորիան Գրեյի դիմանկարը, Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2012։
 3. Հովհաննես Թումանյան, Երկեր 2 հատորով, Երևան, Հայպետհրատ, 1958։
 4. Խաչատուր Կեչառիսցի, Տաղեր, Երևան, Սովետական գրող, 1988։
 5. Սայաթ-Նովա, Խաղեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ․, 1987։
 6. Եղիազարյան Ա., Թումանյանի պոետիկան եվ նրա ժողովրդական ակունքները, Երևան, Խորհրդային գրող, 1990։
 7. Դերենիկ Դեմիրճյան, Երկեր, Երևան, Լույս հրատ․, 1983։
 8. Պետրոս Դուրյան, Երկեր, Երևան,Սովետական գրող, 1981։
 9. Անտիկ միջնադարյան վերածննդի գրականություն, Երևան, Արևիկ հրատ․, 1990։
 10. Ջուհարյան Թ․, Հայ գրականության մեթոդիկա, Երևան, Լույս հրատ․, 1966։
 11. Ուելլեք Ռ., Գրականության տեսություն, Երևան, Սարգիս Խաչենց հրատ․, 2008։
 12. Ջրբաշյան Էդ․, Գրականության տեսություն, Երևան, Նաիրի հրատ․, 1982։
 13. Դոլուխանյան Ա., Հայ գրականության տեսություն, Երևան, Զանգակ-97, 2006։
 14. Գյուլբուդաղյան Ս., Արևելահայերենի քերականության պատմություն, Երևան, 2009։
 15. Բեդիրյան Պ., Մայրենիի ուսուցման հարցեր, Երևան, Լոյս, 1982։
 16. Australian short stories, Progress publishers, 1975:
 17. Хорнби А.С., Учебный словарь современного Английского языка, Просвещение, 1984:
 18. New Cutting Edge. Advanced. St. Book, Macmillan․
 19. New Cutting Edge. Advanced. Workbook, Macmillan․
 20. New Cutting Edge. Upper-Intermediate. St. Book, Macmillan․
 21. New Cutting Edge. Upper-Intermediate. Workbook, Macmillan․