ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԵՊՀ ԻՄ-Ի ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ ՀԱՄԱԼՐՎԵՑ ԵՒՍ 400 ՄԻԱՎՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ

ԵՊՀ ԻՄ-Ի ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ ՀԱՄԱԼՐՎԵՑ ԵՒՍ 400 ՄԻԱՎՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ

2017-2018 ուստարվա II կիսամյակում ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանը դարձյալ համալրվեց մասնագիտական գրքերով (400 միավոր):

07-07-18-3

Ստորև ներկայացնում ենք ձեռք բերված գրականության ցանկը՝ ըստ մասնագիտությունների (կամ որոշակի թեմատիկայի).

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ,  ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 1. Հայ-վրացական ռազմաքաղաքական հարաբերությունները 1918-1921 թթ., Վանիկ Վիրաբյան, Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016. – 830 էջ + 12 էջ ներդիր (2 օրինակ)։
 2. Նամականի, Արամ Մանուկյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 672 էջ + 1 ներդիր(3 օրինակ)։
 3. Հայաստանի բաժանումը 1920 թվականին, Լենդրուշ Խուրշուդյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 352 էջ + 1 էջ ներդիր(4 օրինակ)։
 4. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2014թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Ժողովածու, խմբ.՝ Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 560 էջ(8 օրինակ)։
 5. Հայաստանի Հանրապետության գյուղական բնակչությունը և բնակավայրերը, Ակսել Պոտոսյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 466 էջ(2 օրինակ)։
 6. «Նրանց քշում են անապատները…». Կլարա և Ֆրից Զիգրիստ-Հիլթիները Հայոց ցեղասպանության ականատեսներ (1915-1918), Դորա Սաքայան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 424 էջ (1 օրինակ)։
 7. Աշոտ Երկաթ. թագավոր Հայոց, Արման Եղիազարյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 120 էջ  (1 օրինակ)։
 8. Աբաս Բագրատունի. Թագավոր Հայոց, Արման Եղիազարյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 122 էջ(2 օրինակ)։
 9. Սարգիս Կուկունյանի արշավանքը, Կարինե Եղիազարյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 180 էջ(1 օրինակ)։
 10. Հունական և հռոմեական անտիկ սկզբնաղբյուրների ազգագրական տեղեկությունները Հայաստանի և հայերի մասին, Ռաֆիկ Նահապետյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018 թ., 240 էջ(1 օրինակ)։
 11. Աշխարհաքաղաքականություն, Մարութ Վարդազարյան, Դասընթացի ծրագիր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 40 էջ(4 օրինակ)։
 12. Հայ-վրացական ռազմաքաղաքական հարաբերությունները և Լոռու չեզոք գոտին 1920 – 1921 թթ., Վանիկ Վիրաբյան, Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 92 էջ(4 օրինակ)։
 13. Հայոց ցեղասպանության թեման վրացական պարբերականներում 1914-1918 թթ., Հրաչիկ Բայրամյան, Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2017, 226 էջ(3 օրինակ)։
 14. Հայ փիլիսոփայությունը ազգային ինքնության հարացույցների կառուցարկման ու արդիականացման համատեքստում, Սեյրան Զաքարյան,Հրաչիկ Միրզոյան, Սիլվա Պետրոսյան, Արմեն Սարգսյան, Նանե Մովսիսյան, Հայոց ինքնության հարցեր, պրակ 4, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 190 էջ (3 օրինակ)։
 15. Միջկուսակցական հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետությունում 1918-1920 թթ., Վանիկ Բաբաջանյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 228 էջ(1 օրինակ)։
 16. Տեղեկատվական պատերազմներ և դիվանագիտություն, Հայկ Նազարյան, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 146 էջ(3 օրինակ)։
 17. ՀՀ աշխատաշուկան. իրավիճակը և միտումները, Անահիտ Համբարձումյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 176 էջ(4 օրինակ)։
 18. Ֆրիդրիխ Նիցշեն մշակույթի համատեքստում, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 454 էջ(1 օրինակ)։
 19. Մովսես Բաղրամյան. «Հայ քաղաքական հրապարակախոսության սկզբնավորումը», Մելանյա Դավթյան, Հենզել Մանուչարյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 136 էջ(4 օրինակ)։
 20. Միջկուսակցական հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետությունում 1918-1920 թթ., Վանիկ Բաբաջանյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 228 էջ(1 օրինակ)։
 21. Զանգեզուրի գոյամարտը 1917 -1921 թթ., Սիմոնյան Ա. Հ., Երևան, 2017 թ., 1096 էջ (1 օրինակ)։
 22. Ցեղասպանագիտական եզրույթների բառարան անգլերեն-հայերեն և հայերեն-անգլերեն, Սիլվա Խասապետյան, Բառարան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 408 էջ (1 օրինակ)։
 23. Հայոց արևելից կողմերի և Աղվանքի պատմության ու պատմական աշխարհագրության հարցեր, Բաբկեն Հարությունյան, Հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 348 էջ(4 օրինակ)։
 24. Գարեգին Նժդեհի ստեղծագործություններին բնորոշ լեզուաոճական միջոցները, Երջանիկ Գեւորգեան, Սուսաննա Գեւորգեան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 194 էջ + 1 էջ ներդիր(2 օրինակ)։
 25. Հայոց եկեղեցին Կիլիկիայի շրջանում, Հովհաննիսյան Ա., Երևան, 2018, 218 էջ(4 օրինակ)։
 26. Էջեր Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության, Վարուժան Պողոսյան, Ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 380 էջ (2 օրինակ)։
 27. Վիմագրերը որպես Հայաստանի քաղաքական պատմության սկզբնաղբյուրներ (IX-XIV դդ.), Աշոտ Մանուչարյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015.- 240 էջ(3 օրինակ)։
 28. Բրոնզ-երկաթեդարյան Սյունիքի սրբազան լանդշաֆտը. հնագիտական հետազոտություններ, Հայկ Ավետիսյան,Արտակ Գնունի, Արսեն Բոբոխյան, Գագիկ Սարգսյան, Հնագիտական հետազոտություններ, Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2015, 230 էջ (1 օրինակ)։
 29. Աշխարհը թվերով ու փաստերով, տեղեկատու, Մարատ Գրիգորյան,Սերոբ Սուջյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 234 էջ   (2 օրինակ)։
 30. Թուրք-ադրբեջանական վտանգը և Հայաստանի անվտանգության հիմնախնդիրները, Դավիթ Ջամալյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 70 էջ (2 օրինակ)։
 31. Իսլամական արմատականությունը Կովկասում (ծայրահեղ արմատական դրսևորումներն ու ներկա միտումները), Սարգիս Գրիգորյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017.- 126 էջ (3 օրինակ)։
 32. Զաքարիա Ագուլեցին և իր ժամանակը, Աշոտ Հովհաննիսյան, Հրատարակության պատրաստեց Վարուժան Պողոսյանը, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 190 էջ + 1 էջ ներդիր(2 օրինակ)։
 33. Հայկական վաղմիջնադարյան քանդակը (4-7-րդ դարեր), Զարուհի Հակոբյան, Դասախոսություններ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 170 էջ(1 օրինակ)։
 34. Հեռուստատեսային հաղորդակցության արդյունավետությունը, Վանիկ Հակոբյան, Լրամշակված հրատարակություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 132 էջ(1 օրինակ)։

 07-07-18-1

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 1. Տնտեսագիտության տեսություն, Հայկ Սարգսյան,Հասմիկ Մարգարյան, Ուսումնական ձեռնարկ, գիտ. խմբ.` Հ. Աղաջանյան,Գ. Գալստյան (երկրորդ հրատարակություն, լրամշակված և վերախմբագրված), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 320 էջ (4 օրինակ)։
 2. Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքային էկոնոմիկա, Անահիտ Համբարձումյան, Ուսումնական ձեռնարկ, Երկրորդ, լրամշակված հրատարակություն: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 276 էջ(2 օրինակ)։
 3. Բյուջետային ծախսերի արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում, Վարդան Բոստանջյան, ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ հետազոտական կենտրոն: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 364 էջ(4 օրինակ)։
 4. Վիճակագրության խնդիրների ժողովածու, Կարեն Գասպարյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 208 էջ(2 օրինակ)։
 5. Սերվիս մասնագիտության ուսումնական պրակտիկաների կազմակերպման ուսումնամեթոդական ուղեցույց, Մարատ Գրիգորյան,Սեյրան Սուվարյան, Գոռ Ալեքսանյան, Սարգիս Քելյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 66 էջ (4 օրինակ)։
 6. Քաղաքական սոցիալականացում, Հասմիկ Շափաղաթյան, Դասախոսությունների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 130 էջ(5 օրինակ)։
 7. Ծառայությունների ոլորտի համառոտ բացատրական բառարան, Տիգրան Սարգսյան,Իրինա Սահակյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 162 էջ (4 օրինակ)։
 8. Ֆինանսական ռիսկերի կառավարման մեթոդներ, Էդմոնդ Վարդումյան, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մագիստրանտների համար, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 40 էջ(4 օրինակ)։
 9. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացումները և մարդկային կապիտալի վերարտադրության հիմնախնդիրները անկախության տարիներին, Գրիշա Ղարիբյան,Ալվարդ Խառատյան, Ռազմիկ Իսահակյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 340 էջ (2 օրինակ)։

07-07-18-5

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

 1. Լոկալ ինքնությունները Երևանում. քաղաքային տարածության կառուցվածքները, Հարություն Վերմիշյան,Բալասանյան Ս.Ա., Գրիգորյան Օ.Գ., Քերոբյան Ս.Ն., Կոլեկտիվ մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 158 էջ + 1 էջ ներդիր  (4 օրինակ)։
 2. Սուպերվիզիան սոցիալական աշխատանքում, Միրա Անտոնյան,Անահիտ Սահակյան, Արտակ Խաչատրյան, Ռուբեն Մարկոսյան, Նունե Գեղամյան, Աննա Ոսկանյան, Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 176 էջ (2 օրինակ)։
 3. Հաղթահարել և փոխակերպել. կոնֆլիկտաբանական աշխատանքի ներածություն, Յոհան Գալթունգ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 314 էջ (3 օրինակ)։
 4. Սոցիալական մանկավարժություն, Նազիկ Հարությունյան,Արևիկ Ղազարյան, Լուսիկ Ղուկասյան, Բուհական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 336 էջ (1 օրինակ)։
 5. Սոցիալական դիրքորոշումների ձևավորումը զանգվածային լրատվամիջոցներով, Վահրամ Միրաքյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2015, 216 էջ(2 օրինակ)։
 6. Մարդկային կեցության այլակերպումները, Էդուարդ Հարությունյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 188 էջ(2 օրինակ)։
 7. Հասկացման անխուսափելիությունը, Աշոտ Ոսկանյան, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2015, 398 էջ(2 օրինակ)։
 8. Արտասահմանյան երկրների հակակոռուպցիոն քաղաքականության համեմատական վերլուծություն, Արամ Մանուկյան, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 116 էջ(1 օրինակ)։
 9. Ուիթմենյան ավանդույթները և XX դարի առաջին կեսի ամերիկյան պոեզիան, Վահե Արսենյան, Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 144 էջ (3 օրինակ)։
 10. Գենդերային անհավասարությունները աշխատաշուկայում. Հիմնախնդիրները և լուծումները լոկալ և գլոբալ համատեքստում, Գիտաժողովի ելույթների ժողովածու, գլխ. խմբագիր՝ Գոհար Շահնազարյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2015, 210 էջ(2 օրինակ)։
 11. Զինվորի հոգեկան հատկությունների գնահատման և զարգացման մեթոդներ, Հրանտ Ավանեսյան,Նարինե Հարությունյան, Սահակ Հովհաննիսյան, Լուսինե Ստեփանյան,Էլինա Ասրիյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 186 էջ (2 օրինակ)։
 12. Պրոյեկտիվ մեթոդների գիտակիրառական առանձնահատկությունների համակարգումը, Հրանտ Ավանեսյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 258 էջ(2 օրինակ)։
 13. Ապաքինում և հոգեսոցիալական վերականգնողական աշխատանք հոգեկան առողջության ոլորտում, Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, Մասնագիտական խմբագիր և կազմող` հ.գ.թ. Նարինե Խաչատրյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 298 էջ (3 օրինակ)։
 14. Սովորողի ինքնուրույնության և մասնագիտական ինքնորոշման հոգեբանական գնահատում, Վարդուհի Պապոյան,Ալինա Գալստյան, Դիանա Սարգսյան, Ելենա Մուրադյան, Մեթոդական ուղեցույց, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 78 էջ   (2 օրինակ)։
 15. Մասնագիտական ինքնորոշման և կայացման հոգեբանական ուղղորդումը կրթական համակարգում, Վարդուհի Պապոյան,Ալինա Գալստյան, Ելենա Մուրադյան, Դիանա Սարգսյան, Նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 76 էջ  (2 օրինակ)։
 16. Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր /հոդվածների ժողովածու/, Երևան, 2016, 280 էջ  (4 օրինակ)։
 17. Հոգեբանության կարգավիճակը. հումանիտար, բնագիտական, թե՝ սոցիալական, Գիտաժողովի նյութեր: ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, սոցիալական հոգեբանության ամբիոն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 170 էջ (3 օրինակ)։
 18. «Պալիատիվ հոգեբանություն» բազմագիտակարգային ուսումնական դասընթաց, Դավիթ Գեւորգյան,Եվա Ասրիբաբայան, Ալիսա Քամալյան, Նարինե Մովսիսյան, Զորի Միքայելյան, Ուսումնամեթոդական ուղեցույց, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 100 էջ  (4 օրինակ)։
 19. Երիտասարդների սպառողական վարքի բնութագրիչները, Լիանա Սարգսյան, Սվետլանա Հարությունյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 84 էջ  (4 օրինակ)։
 20. Անձի կենսագործունեության հոգեբանական անվտանագություն, Ռուբեն Աղուզումցյան,Վարդուհի Պապոյան, Ալինա Գալստյան, Ելենա Մուրադյան, Դիանա Սարգսյան, Ծովինար Ամիրյան, Կոլեկտիվ մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2015, 142 էջ (2 օրինակ)։
 21. Հոգեֆիզիոլոգիայի հիմունքներ, Հասմիկ Աղաբաբյան,Անահիտ Առաքելյան, Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 124 էջ  (4 օրինակ)։

07-07-18-2

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 1. Հայերեն-պարսկերեն քաղաքագիտական բառարան, Լուսինե Պետրոսյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 518 էջ (3 օրինակ)։
 2. Գրական հայերենի զարգացման երկու շրջափուլերը՝ գրաբար եւ աշխարհաբար, Յուրի Ավետիսյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 122 էջ(2 օրինակ)։
 3. Աբեղյանական ընթերցումներ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 288 էջ  (2 օրինակ)։
 4. Ստուգաբանություններ, Ալեքսանդր Մարգարյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 210 էջ (4 օրինակ)։
 5. Անցյալի ապագան, Միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, խմբ. Ա. Առաքելյան Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 114 էջ(2 օրինակ)։
 6. Գերմաներեն լեզվի տիպաբանություն, Յուրի Գաբրիելյան, Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 98 էջ(2 օրինակ)։
 7. Վտարանդիության և արտագաղթի թեման արդի իրանական սփյուռքի գրականության մեջ (1979-2015 թթ.), Լիլիթ Սաֆրաստյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 282 էջ(1 օրինակ)։
 8. Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, Խմբ.՝ Աշխ. Ջրբաշյան, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 330 էջ  (2 օրինակ)։
 9. Հայկական թեմատիկան ժամանակակից թուրք գրականության մեջ (XX դ. երկրորդ կեսին–XXI դ. սկզբին), Ռուբեն Մելքոնյան,Նաիրա Պողոսյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 148 էջ   (1 օրինակ)։
 10. Հայերեն առաջին պարբերականը և նրա խմբագիրը, Մարգո Մխիթարյան, Հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 112 էջ  (2 օրինակ)։
 11. Հոդվածների ժողովածու, Աղաբեկյան Կ., Երևան, 2016, 256 էջ (4 օրինակ)։
 12. Արհեստ – արհեստավորանիշ անվանումները հայերենում, Լևոն Ավետիսյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 134 էջ(4 օրինակ)։
 13. Արտասահմանյան գրականագիտության տեսությունը և մեթոդաբանությունը, Օլգա Տուրիշևա, Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 266 էջ  (2 օրինակ)։
 14. Սպիտակ լեռը, Գոնսալո Գուարչ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 596 էջ(1 օրինակ)։
 15. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ և մարդաբանական ճգնաժամ, Գագիկ Սողոմոնյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 240 էջ (2 օրինակ)։
 16. Արխիվագիտություն, Սերհակ Ամիրյան, Դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ. 2018, 440 էջ(2 օրինակ)։
 17. Օսմաներենի դասագիրք, Անի Սարգսյան,Ալեքսանդր Սաֆարյան, Լուսինե Սահակյան, Բուհական դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 324 էջ  (1 օրինակ)։
 18. Եզդիների կրոնական աշխարհայացքը, Թերեզա Ամրյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 312 էջ (3 օրինակ)։
 19. Վրացերենի դասընթաց (հնչյունաբանություն, բառագիտություն, ձևաբանություն), Հրաչիկ Բայրամյան, Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2017, 306 էջ (2 օրինակ)։
 20. Տեքստ, փոխաբերականություն, մեկնաբանություն, Սեդա Գասպարյան,Արմինե Մաթևոսյան, Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 230 էջ (2 օրինակ)։
 21. Երկեր Գ, Մանուկ Աբեղյան,  Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 700 էջ (3 օրինակ)։
 22. Երկեր Դ, Մանուկ Աբեղյան, Երևան, ,  ԵՊՀ հրատ., 2015, 640 էջ (3 օրինակ)։
 23. Երկեր Ե, Մանուկ Աբեղյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2015, 518 էջ (3 օրինակ)։
 24. Երկեր Զ, Մանուկ Աբեղյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 852 էջ(3 օրինակ)։
 25. Երկեր Է, Մանուկ Աբեղյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 608 էջ(3 օրինակ)։
 26. Երկեր Ը, Մանուկ Աբեղյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 676 էջ (3 օրինակ)։
 27. Երկեր Ա, Աբեղյան Մ., Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013 թ., 594 էջ (3 օրինակ)։
 28. Երկեր Բ, Աբեղյան Մ., Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013 թ., 412 էջ (3 օրինակ)։
 29. Լեզվաբանության պատմություն (հատոր 1), Գևորգ Ջահուկյան, Վերահրատարակություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 634 էջ (3 օրինակ)։
 30. Լեզվաբանության պատմություն (հատոր 2), Գևորգ Ջահուկյան, Վերահրատարակություն, Երևան ԵՊՀ հրատ., 2015, 604 էջ (3 օրինակ)։
 31. Մաթևոսյանական ընթերցումներ, Հոդվածների ժողովածու, հրատ. պատրաստեց և խմբ. Վ. Գաբրիելյանը, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 212 էջ(2 օրինակ)։
 32. Հայ գրքի և գրատպության պատմության փիլիսոփայական անդրադարձներ, Հրաչիկ Միրզոյան, Հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 396 էջ(2 օրինակ)։
 33. Հայոց լեզվի պատմություն, Աննա Աբաջյան,Նարինե Դիլբարյան, Անահիտ Յուզբաշյան, Բուհական դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 444 էջ (2 օրինակ)։
 34. Դիտարկումներ գրականության ճանապարհին, Վազգեն Գաբրիելյան, Գրականագիտական հոդվածներ, ուսումնասիրություններ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 346 էջ(4 օրինակ)։
 35. Հայերենագիտության հիմնահարցեր և զարգացման հեռանկարներ, Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումներ, խմբ. խորհուրդ՝ Աննա Աբաջյան, Ռուբեն Սաքապետոյան, Նորայր Պողոսյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 230 էջ(1 օրինակ)։
 36. Քննադատությունն իբրև գործնական գրականագիտություն, Ժենյա Քալանթարյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 290 էջ(2 օրինակ)։
 37. Ջեյմս Ջոյսի ստեղծագործության վաղ շրջանը, Սարգսյան Լ., Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 168 էջ(2 օրինակ)։
 38. Օտար լեզվով բանավոր խոսքի ընկալման հմտությունների ուսուցման մեթոդական ուղեցույց, Բաբայան Ա.,Իսրայելյան Ա., Մեթոդական ուղեցույց, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 24 էջ (2 օրինակ)։

07-07-18-4

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 1. Տեսական մեխանիկա: Կուրսային աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ, Սմբատ Շահինյան,Արամ Մաթևոսյան, Թամարա Սիմոնյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 100 էջ (3 օրինակ)։
 2. Կոնդենսացված միջավայրերի հետ իոնացնող ճառագայթման փոխազդեցության ֆիզիկական հիմունքները, Վաչագան Հարությունյան, Տեսություն և կիրառություններ, ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 104 էջ(4 օրինակ)։
 3. Ալգորիթմական հանրահաշիվ, Վահագն Միքայելյան, Կոմուտատիվ օղակներ և դաշտեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 374 էջ(2 օրինակ)։
 4. Գրաֆների տեսություն, Պետրոս Պետրոսյան,Վահան Մկրտչյան, Ռաֆիկ Քամալյան, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 214 էջ  (2 օրինակ)։
 5. Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն. Մաս I, Ալբերտ Կիրակոսյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., Մաս I, 2015, 288 էջ(3 օրինակ)։
 6. Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն. Մաս II, Ալբերտ Կիրակոսյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 364 էջ(4 օրինակ)։
 7. Հավանականությունների տեսության խնդրագիրք, Նարինե Ահարոնյան,Եպրաքսյա Իսրայելյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ. 2016, 154 էջ  (4 օրինակ)։
 8. Գծային, երկրագծային, քառակուսային ձևեր և նրանց որոշ կիրառություններ (տեսական նյութ, խնդիրներով և վարժություններով), Սամվել Դալալյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 70 էջ(4 օրինակ)։
 9. Էլեկտրոնային կլանման սպեկտրոսկոպիա. կիրառումը քիմիական և կենսաբանական համակարգերում, Հասմիկ Սարգսյան, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 28 էջ(4 օրինակ)։
 10. Բարձրագույն մաթեմատիկա. Մաս II. մեկ փոփոխականի դիֆերենցիալ հաշիվ, Լևոն Գալստյան, Բուհական դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 118 էջ(2 օրինակ)։
 11. Վերլուծական երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ – խնդիրների լուծման ուղեցույց և տիպային խնդիրների ընտրանի, Գայանե Ղազարյան, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 202 էջ(2 օրինակ)։
 12. Հետազոտությունների ճառագայթային մեթոդներ, Գոհար Հովհաննիսյան, մԵրևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 152 էջ (3 օրինակ)։
 13. Բարձրագույն հանրահաշիվ և թվերի տեսություն, Յուրի Մովսիսյան, Բուհական դասագիրք, 3-րդ հրատարակություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 944 էջ  (1 օրինակ)։
 14. Կիսահաղորդիչների օպտիկայի հիմունքներ, Սլավիկ Մելքոնյան, Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 156 էջ(4 օրինակ)։
 15. Իրական անալիզի ընտրովի բաժիններ, Մարտին Գրիգորյան,Լևոն Գալոյան, Արթուր Կոբելյան, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 216 էջ  (4 օրինակ)։
 16. Ոչ գծային ֆիզիկայի ներածություն, Լևոն Ասլանյան,Վալերի Պախալով, Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 78 էջ  (4 օրինակ)։
 17. Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ, Վահրամ Դումանյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 132 էջ(2 օրինակ)։
 18. Աստղային դինամիկա, Մարտին Աբրահամյան, Ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 160 էջ(2 օրինակ)։
 19. Խնդիրների լուծում Prolog լեզվով, Արմեն Կոստանյան, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 114 էջ (4 օրինակ)։
 20. Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա, Էդվարդ Այվազյան, Դասագիրք մանկավարժական բուհերի մաթեմատիկայի ֆակուլտետների և ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի ուսանողների համար, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 202 էջ(2 օրինակ)։
 21. ԻՆԹԵԼ x86 ԱՍԵՄԲԼԵՐ (իրական ռեժիմ), Արա Առաքելյան,Շուշանիկ Բաղդասարյան, Կարինե Գալստյան, Վարդան Զաքարյան, Գևորգ Մարտիրոսյան, Զավեն Նազարյան, Գագիկ Սարդարյան, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 268 էջ  (4 օրինակ)։
 22. Չհագեցած միացությունների քիմիա, Գայանե Թոքմաջյան,Լուսինե Կարապետյան, Դասախոսությունների շարք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 228 էջ   (4 օրինակ)։
 23. Ամինաթթուների, պեպտիդների և սպիտակուցների քիմիա, Աշոտ Սաղյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 476 էջ(4 օրինակ)։
 24. Ընդհանուր կենսաքիմիայի լաբորատոր աշխատանքներ, Արմեն Թռչունյան,Նարինե Հայրապետյան, Հասմիկ Կարապետյան, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 244 էջ   (3 օրինակ)։
 25. Գենետիկական թունաբանության հիմունքներ, Գալինա Հովհաննիսյան, Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016 72 էջ(4 օրինակ)։
 26. Էնզիմոլոգիայի ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Հասմիկ Կարապետյան,Էռնեստինա Բարսեղյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 142 էջ  (3 օրինակ)։
 27. «Սիլիկատների և ցեոլիտների քիմիա» դասընթացի լաբորատոր աշխատանքներ, Գոհար Պետրոսյան,Հայկ Բեգլարյան, Ռոմիկ Հարությունյան, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 60 էջ  (4 օրինակ)։
 28. Հողերի աշխարհագրություն, Վահագն Մուրադյան, Դաշտային պրակտիկայի կազմակերպման ուսումնամեթոդական ուղեցույց, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 52 էջ(3 օրինակ)։
 29. Տարբեր սնկային կուլտուրաների միցելիումի կառուցվածքային առանձնահատկությունները, Սուսաննա Բադալյան,Նարինե Ղարիբյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017 թ., 176 էջ   (2 օրինակ)։
 30. Հողի էկոլոգիա, Կարեն Ղազարյան,Հրանտ Խաչատրյան, Կառլեն Գրիգորյան, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016 թ., 114 էջ (4 օրինակ)։
 31. Հայաստանի ողնաշարավոր կենդանիների անվանումների լատիներեն – հայերեն – ռուսերեն – անգլերեն բառարան, Տիգրան Հայրապետյան, Աշոտ Ասլանյան,Գեորգի Պապով, Աստղիկ Ղազարյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 136 էջ  (2 օրինակ)։
 32. Քանակական մեթոդները ֆինանսներում, Վահագն Մելիք-Փարսադանյան, Էդմոնդ Վարդումյան, Դասախոսության նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 184 էջ (3 օրինակ)։
 33. Գենետիկական ճարտարագիտության գործնական աշխատանքներ, Նորա Ազարյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 60 էջ(4 օրինակ)։
 34. Լոկալ և պայմանական էքստրեմումներ, Կարեն Ավետիսյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 132 էջ (3 օրինակ)։
 35. Բուլյան ֆունկցիաներ: Խնդիրների ժողովածու,Համլետ Հակոբյան,Հռիփսիմե Մովսեսյան, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 80 էջ   (4 օրինակ)։
 36. Թռչուններ. համառոտ դաշտային ուղեցույց, Էդուարդ Եղիազարյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 142 էջ (2 օրինակ)։
 37. Գիտական հետազոտության մեթոդաբանական առանձնահատկությունները, Ալբերտ Ղազարյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, էջ 112 (2 օրինակ)։
 38. Հեղուկ դեղաձևեր, Անահիտ Հովհաննիսյան, Դեղատնային պատրաստման տեխնոլոգիան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 154 էջ(4 օրինակ)։
 39. Որոշ դեղանյութերի քիմիա-թունաբանական բնութագիր, Կիմա Պետրոսյան, Ուսումնական ձեռնարկ «Թունաբանական քիմիա» առարկայից, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 62 էջ(4 օրինակ)։