Ֆիզիկա

Ատոմ Մուրադյան, Գևորգ Մուրադյան
Դասագիրքը կազմված է «Ինֆոմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա», «Մաթեմատիկա և մեխանիկա» մասնագիտությունների ուսանողների համար: Այն ներկայացնում է ֆիզիկայի՝ մեխանիկայի, մոլեկուլային ֆիզիկայի (ներառյալ պատահական պրոցեսների), թերմոդինամիկայի և ստատիստիկական ֆիզիկայի, էլեկտրամագնիսականության և օպտիկայի (ներառյալ անալոգիական և թվային կապի), քվանտային ֆիզիկայի (ներառյալ քվանտային ինֆորմատիկայի) տեսության տարրերն ու հիմնական տեխնոլոգիական կիրառությունները: Կարող է օգտակար լինել նաև ասպիրանտներին և երիտասարդ գիտաշխատողներին: