ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ > ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ > Վիմագրերը որպես Հայաստանի քաղաքական պատմության սկզբնաղբյուրներ (IX-XIV դդ.)

Վիմագրերը որպես Հայաստանի քաղաքական պատմության սկզբնաղբյուրներ (IX-XIV դդ.)

Աշոտ Մանուչարյան
Գրքում IX-XIV դարերի հայոց քաղաքական պատմությունը ներկայացվում է վիմական սկզբնաղբյուրների հիման վրա: Հեղինակի կողմից կատարվել են բազմաթիվ պատմագիտական ճշգրտումներ, բացահատվել իրողություններ, երևան հանվել իրադարձություններ, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով տեղ չեն գտել մատենագրության մեջ: Նախատեսվում է միջնադարյան Հայաստանի պատմության ուսումնասիրությամբ զμաղվողների, հումանիտար կրթաճյուղերի ուսանողների և ընթերցողների լայն շրջանների համար: