ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՆ ՆՎԻՐԱԲԵՐՎԵՑԻՆ ԳՐՔԵՐ

ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՆ ՆՎԻՐԱԲԵՐՎԵՑԻՆ ԳՐՔԵՐ

Մասնաճյուղի գրադարանին նվիրաբերվեցին գրքեր

2017-2018 ուստարվա սկզբին «Միաբան» միության կողմից ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանին նվիրաբերվեցին հետևյալ գրքերը.

 1. Սիլվա Կապուտիկյան, Իմ կածանը աշխարհի ճանապարհներին, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2002, 626 էջ:
 2. Մելքոնյան Էդ., Հայ գաղթականության տերմինների պատմությունից, Երևան, «Կոլլաժ» հրատ., 2017, 188 էջ:
 3. Անդրանիկյան Ա., Վերնամուտ, Երևան, «ՎՄՎ պրինտ», 2015, 204 էջ:
 4. Պարսից պոեզիայի ընտրանի, Երևան, «Մուղնի» հրատ., 2004, 128 էջ:
 5. Ազնաւորեան Զարեհ Արք., Հաւատամք ի մեկնութիւն, Երևան, հեղ. հրատ., 2016, 636 էջ:
 6. Խառատյան Հ., Արժանավոր դիլիջանցիներ, մաս 4-րդ, Երևան, «Մեկնարկ» հրատ., 2017, 102 էջ:
 7. Դարեան Արմէն, Նամակներ, Երևան, 2010, 300 էջ:
 8. Հարությունյան Վ., Լևոն Զավեն Սյուրմելյանի կյանքն ու գրական-հասարակական գործունեությունը, Երևան, 2015, 192 էջ:
 9. Իշխանյան Վ., Ռուսուլմանի նոթեր, Երևան, 2017, 292 էջ:
 10. Անցյալը չի լռում/ կազմ.` Գագիկ Վարդանյանի, Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2016, 390 էջ:
 11. Հովսեփյան Ն., Նոյյան աղավնու վերադարձը, Երևան, «Էդիթ-պրինտ» հրատ., 2014, 192 էջ:
 12. Դանիէլեան Ժ., Բանասիրութեան բաւիղներուն մէջ, Երեւան, «Մուղնի» հրատ., 2011, 632 էջ:
 13. Ահարոնյան Ն., Նալբանդյան Շ., Ճշմարտության նախադուռ, Երևան, հեղ. հրատ., 2017, 268 էջ:
 14. Ավագյան Ռ., Հանուն օրինականության, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2002, 560 էջ:
  Մասնաճյուղի գրադարանին նվիրաբերվեցին գրքեր
 15. Հուշամատեան Ապու Տապիի Հայկական Մշակութային նկերակցութեան (1990-2010), Երևան, «Մուղնի» հրատ., 2014, 212 էջ:
 16. Նագգաշեան Հայկ, Բերքահաւաք/ Յուշեր և պատմվածքներ, Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2001, 256 էջ:
 17. Սյուրմելյանը և Հայաստանը/ Կազմ. Ս.Գալստյան, Երևան, «ՎՄՎ-պրինտ», 2016, 132 էջ +16 ներդիր:
 18. Միքայելյան Փ., Արև, Արև, Երևան, հեղ. հրատ., 2017, 88 էջ:
 19. Թէոդիկ, Տիպ ու Տառ, Նմանահակություն, Երևան, «Նաիրի» հրատ., 2012, 264 էջ:
 20. Պետրոսյան Վ., Հայկական հարց, հատոր 2, Երևան, հեղ. հրատ., 2016, 736 էջ:
 21. Պետրոսյան Վ., Հայկական հարց, հատոր 3, Երևան, հեղ. հրատ., 2016, 704 էջ:
 22. Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, համար 1, Երևան, «Զանգակ-97», 2016, 184 էջ:
 23. Ահարոնյան Ն., Նալբանդյան Շ., Սեր և խաղաղություն աշխարհին, Երևան, հեղ. հրատ., 2017, 136 էջ:
 24. Կիւզելեան Ասատուր, Համոյ եւ ֆատիլէ, Երևան, «ՎՄՎ-պրինտ», 2016, 208  էջ:
 25. Терян Анжела, Древние письменные источники народов Европы о своей прородине – Армении и армянах, Ереван, 2016, 144 с.
 26. Саркисян Ас., Вам меня не забыть, Ереван, 2009, 120 c.
 27. Тоноян Н., Авакян Р., Доведение до самоубийства как состав деяния, Ереван, НАН РА, 2010, 324 с.
 28. Цагикян С., Гаспарян З., Оперативно-позыскная деятельность: учебно-методический комплекс, Ереван, “Мугни”, 2017, 312 с.