ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ > Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն

Ակսել Պոտոսյան
Դասագրքում, ըստ բուհական ուսումնական ծրագրի, փաստական և վիճակագրական նորագույն տվյալների հիման վրա տրված է ՀՀ տարածքի, սահմանների, աշխարհագրական դիրքի, բնառեսուրսային ու ժողովրդագրական ներուժի, տարաբնակեցման համակարգի, տնտեսության ճյուղային ու տարածքային կառուցվածքի, ինչպես նաև արտաքին տնտեսական կապերի սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական նկարագիրը: Դասագիրքը նախատեսված է «աշխարհագրություն» մասնագիտությամբ սովորող ուսանողների համար: Այն կարող է օգտակար լինել նաև «տնտեսագիտություն», «սերվիս», «քարտեզագրություն և կադաստրային գործ», «երկրաբանություն», «ժողովրդագրություն», «պատմություն» և այլ մասնագիտությունների ուսանողներին, մագիստրանտներին, ասպիրանտներին, ինչպես նաև ՀՀ տնտեսության զարգացման ու տարածքային կազմակերպման խնդիրներով զբաղվող մասնագետներին ու կառավարման համակարգի աշխատողներին