ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ > Психологическая безопасность личности в системе человек-транспорт

Психологическая безопасность личности в системе человек-транспорт

Рубен Агузумцян, Вардуи Папоян, Алина Галстян, Елена Мурадян, Диана Саргсян
Սույն գիտահետազոտական աշխատանքը ամոփոփում է ԵՊՀ Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գ/հ լաբորատորիայի «Անձի հոգեբանական անվտանգությունը «ուղևոր–երթևեկություն» համակարգում» վերնագրով բազային գիտական ծրագրի շրջանակներում կատարված տեսական և փորձարարական ուսումնա- սիրությունները: Представленный научно-исследовательский труд включает в себя данные теоретических и экспериментальных исследований, проведенных в рамках базовой тематики «Психологическая безопасность личности в системе пассажир-транспорт»в НИЛ психологии личности и профессиональной деятельности ЕГУ.