ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ > Սնկաբանություն և բուսաբանություն

Սնկաբանություն և բուսաբանություն

Սիրանուշ Նանագյուլյան, Իրեն Շահազիզյան, Ինեսսա Էլոյան, Աստղիկ Պողոսյան, Նարինե Զաքարյան, Ռուզաննա Ադամյան
Ուսումնական ձեռնարկում ներկայացված է լաբորատոր պարապմունքների դասընթացը՝ սնկերի, ստորակարգ և բարձրակարգ բույսերի կարգաբանության, անատոմիայի և ձևաբանության բաժիններով: Ձեռնարկը նախատեսված է կենսաբանության, կենսաֆիզիկայի և կենսաինֆորմատիկայի, կենսաքիմիայի և կենսատեխնոլոգիայի, ֆարմացիայի մասնագիտությունների ուսանողների համար: