ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ > Փիլիսոփայություն: Պատմական և սիստեմատիկ դասընթաց

Փիլիսոփայություն: Պատմական և սիստեմատիկ դասընթաց

Վ. Կանկե
Շարադրվում է համաշխարհային և հայրենական փիլիսոփայական մտքի պատմությունը, իմացության տեսության, մարդու փիլիսոփայության, մշակույթի, գիտության և տեխնիկայի ժամանակակից հիմնահարցերը: Երկրորդ հրատարակությունից տարբերվում է XXI դարի հեռանկարներին համապատասխանող փիլիսոփայության նորագույն ուղղությունների և միտումների լուսաբանմամբ: Շարադրանքի սեղմությունը զուգորդված է պետական կրթական չափորոշիչներով նախատեսված թեմատիկայի լիարժեք բացահայտման հետ: Դասագիրքը պարունակում է լայն տեղեկատու և մեթոդական ապարատ, ներառյալ բառարանը, ստուգողական հարցերը, ուսանողներին ուղղված առաջարկները և այլն: Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների, ընթերցող լայն հասարակության համար: