Պետական կառավարման արդյունավետությունը

Վ. Ռ. Քալաշյան
Սույն ժողովածուն ընդգրկում է պետական կառավարման արդյունավետության բնորոշման ու գնահատման արդի մոտեցումները: Հանրային կառավարման համատեքստում պետական կառավարման համակարգի արդյունավետ կազմակերպմանն ու գործառությանն առնչվող տեսական մի շարք հիմնահարցերի, գործնական կյանքում դրանց իրագործման վերաբերյալ թեմատիկ դասախոսություններ: Ժողովածուն նախատեսված է Միջազգային հարաբերությունների, Քաղաքագիտության, Հանրային կառավարման բաժինների ուսանողների, ինչպես նաև կառավարման հիմնահարցերով հետաքրքրվողների համար: