ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ > Մոլեկուլային ֆլուորեսցենցիայի հիմունքները

Մոլեկուլային ֆլուորեսցենցիայի հիմունքները

Շիրազ Մարգարյան, Կարինե Գրիգորյան
Այս ուսումնական ձեռնարկում ներկայացված են էլեկտրոնային կլանման և ֆլուորեսցենտային առաքման սպեկտրաչափության հիմունքները, մեթոդները և կիրառության ոլորտները քիմիական և կենսաբանական համակարգերի համար: Այն նախատեսված է քիմիայի և կենսաբանության ֆակուլտետների ուսանողների համար, օգտակար կարող է լինել նաև այս ոլորտներում գիտական հետաքրքրություն ունեցող և հետազոտական աշխատանք իրականացնող ասպիրանտների և գիտաշխատողների համար: