ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՖԻԶԻԿԱ > Մոլեկուլային ֆիզիկայի խնդիրների ժողովածու

Մոլեկուլային ֆիզիկայի խնդիրների ժողովածու

Իշխան Վարդանյան, Եվա Դալյան, Վ․ Վարդանյան, Վ․ Թումյան
Խնդրագիրքը կազմված է «Մոլեկուլային ֆիզիկա» դասընթացի ծրագրին համապատասխան: Այն պարունակում է տարբեր բարդության շուրջ 800 խնդիր, որոնցից առավել բարդերն ուղեկցվում են ցուցումներով և լուծումնե- րով: Խնդրագիրքը նախատեսված է ԵՊՀ բնագիտական ֆակուլտետների ու- սանողների համար: Այն կարող է օգտակար լինել նաև այլ բուհերի` բնագի- տական ուղղվածություն ունեցող ֆակուլտետների ուսանողների համար: