ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՖԻԶԻԿԱ > Կիսահաղորդչային միկրո- և նանոէլեկտրոնիկա

Կիսահաղորդչային միկրո- և նանոէլեկտրոնիկա

Ֆ. Գասպարյան
Ժողովածուի մեջ զետեղված են 2015 թ. սեպտեմբերի 11-13-ը Երևանում անցկացված «Կիսահաղորդչային միկրո- և նանոէլեկտրոնիկա» գիտաժողովում զեկուցված նյութերը: Աշխատանքները խմբավորված են ըստ հետևյալ բաժինների. 1. Նոր նյութեր և սարքեր, 2. Գազային և կենսաքիմիական սենսորներ 2. Նանոգիտություն և ցածր չափայնության համակարգեր, 3. Ինտեգրալ սխեմաների մշակում և մոդելավորում: