Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանություն

Խաչիկ Բադիկյան
Բուհական ձեռնարկում Ձևաբանության տեսության հետ առաջին անգամ տրվում են նաև գործնական աշխատանքներ. յուրաքանչյուր թեմայից և ենթաթեմայից հետո տրվում են հարցեր, առաջադրանքներ և վարժություններ: