Ինքնության հարցեր

ՏԱԹԵՎ ԳԿՀ
Ժողովածուն ընդգրկում է հայոց (և ընդհանրապես ազգային) ինքնության հիմնահարցերին նվիրված հետազոտությունների արդյունքները: Քննարկվում են խնդրի իմաստասիրական, մշակութաբանական, պատմական դիտանկյունները` ելնելով արդի համաշխարհային մտքի փորձառությունից: