ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ > ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ > Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ: Գործնական աշխատանքների ձեռնարկ հումանիտար ֆակուլտետների ուսանողների համար

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ: Գործնական աշխատանքների ձեռնարկ հումանիտար ֆակուլտետների ուսանողների համար

Յուրի Ավետիսյան, Լևոն Ավետիսյան, Լիանա Սարգսյան, Ռիտա Սաղաթելյան
Ձեռնարկը կազմված է ԵՊՀ-ում դասավանդվող «Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ» դասընթացի ծրագրին և սկզբունքներին համապատասխան։ Նյութն ընդգրկում է արդի գրական հայերենի բոլոր բաժինները։ Առավել հանգամանորեն է ներկայացված խոսքարվեստին վերաբերող բաժինը, որտեղ զետեղված են բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցմանը, խոսքի արժանիքներին, բանավեճի արվեստին, խոսքային վարվեցողության և հաղորդակցման այլևայլ ոլորտներին վերաբերող առաջադրանքներ։ Ձեռնարկում ներառված նյութը նախատեսված է հումանիտար (մասնավորապես իրավագիտության, միջազգային հարաբերությունների և պատմության) ֆակուլտետների ուսանողների համար։