ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ > ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ > Հայաստանի խորհրդարանը և քաղաքական կուսակցությունները (1918-1920թթ.)

Հայաստանի խորհրդարանը և քաղաքական կուսակցությունները (1918-1920թթ.)

Արարատ Հակոբյան
Աշխատության մեջ հետազոտված է Հայաստանի առաջին Հանրապետության պետաիրավական և հասարակական-քաղաքական երկու կառույցների Հայաստանի խորհրդարանի և հայ քաղաքական կուսակցությունների պատմությունը: Քննության է առնված խորհրդարանի գործունեության հարցերի լայն շրջանակ` արդարադատության, ֆինանսավարկային, բյուջետային, հողային, գաղթականության, քանակի, արտաքին ոլորտի, սոցիալական, կրթամշակութային և այլն: Վեր են հանված խորհրդարան-կառավարություն-կուսակցություն-խմբակցություն հարաբերությունները: Տրված է հայ քաղաքական կուսակցությունների համակարգված պատմությունը: Առավել հանգամանորեն է ներկայացված ՀՀ հիմնական կառավարող կուսակցության՝ Հ Յ Դաշնակցության գործունեությունը: Մենագրությունը նախատեսված է մասնագետ – պատմաբանների, քաղաքագետների և ընթերցող լայն շրջանակների համար: