ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ > ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ > Գրական հայերենի զարգացման երկու շրջափուլերը՝ գրաբար եւ աշխարհաբար

Գրական հայերենի զարգացման երկու շրջափուլերը՝ գրաբար եւ աշխարհաբար

Յուրի Ավետիսյան
Գրքույկը նվիրված է գրական հայերենի շրջանաբաժանման խնդիրներին: Փորձ է արվում եղած կարծիքների ու փաստերի հիմքի վրա առաջարկելու հայերենի գրավոր շրջանի փուլերի դասակարգման՝ այսօր իշխող տեսակետից փոքր-ինչ տարբեր՝ նոր տեսակետ: Գրքույկը կարող է օգտակար լինել հայոց լեզվի մասնագետների և բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրվում են հայերենագիտությամբ, մասնավորապես՝ հայոց լեզվի պատմությամբ: