ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > Ցանկ > ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու

Գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան
Ժողովածուն ամփոփում է ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետում 2017 թ. տեղի ունեցած գիտաժողովի նյութերը։