Արժեթղթերի առաջնային և երկրորդային շուկաներ

Գ. Վ. Ավագյան