ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ > ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ > Կիլիկյայի հայկական թագավորության և Եգիպտոսի սուլթանության հարաբերությունները