Մանկավարժություն

Ղույումչյան Գ. Ե.
Դասագրքում բացահայտված են մանկավարժության ընդհանուր հիմունքները, ուսուցման, կրթության և դաստիարակության հիմնահարցերը: Կրթության և դաստիարակության հարցերն ու զարգացման միտումները վերլուծված և գնահատված են մանկավարժական, մարդաբանական գիտությունների և առաջավոր մանկավարժական փորձի տեսանկյունից: Գիրքը հասցեագրվում է մանկավարժական բուհերի և համալսարանների ուսանողներին և ասպիրանտներին: Այն օգտակար կլինի մանկավարժության դասախոսներին, ուսուցիչներին, պետական և հասարակական հաստատությունների ու կազմակերպությունների ղեկավարներին: