Իսլամագիտություն

Դավիթ Հովհաննիսյան
«Իսլամագիտություն» դասագրքի 1-ին հատորը բաղկացած է 15 դա- սախոսությունից, որոնք ներկայացնում են իսլամի ծագման և վերջինիս դավանաբանական և կրոնաիրավական համակարգերի ձևավորման ա- ռաջին փուլի առանձնահատկությունները։ Դասագիրքը նախատեսված է արևելագիտության, աստվածաբանության, պատմության, միջազգային հարաբերությունների, մշակութաբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլ- տետների ուսանողների, ինչպես նաև ընթերցող լայն շրջանակի համար։