Հանրահաշվի խնդրագիրք

Վ. Ս. Աթաբեկյան Ն. Է. Միրզախանյան